Fastsatt av årsmøte 09.03.16

 

FORMÅL OG MEDLEMSKAP

§ 1
Nordhordland Brettspillklubb er en barne- og ungdomsforening basert i Lindås med formålet å fremme interesse og engasjement for brettspill, kortspill og alle andre spill som kan spilles på et bordNordhordland Brettspillklubb er et medlemsforening av Hyperion – Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser. Nordhordland Brettspillklubb baserer seg på frivillig engasjement, og er partipolitisk og religiøst uavhengig.

§ 2
Som medlemmer i 
Nordhordland Brettspillklubb regnes alle som har betalt kontingenten for inneværende medlemsår. 
Kontigenten er satt til kr 50,- og skal betales 01. januar.
Tegner man medlemskap etter 
01. juli betaler man kr 25,-. Dette vil gi medlemmet tilgang til alle medlemsfordeler i Nordhordland Brettspillklubb, men er ikke et tellende medlem opp mot Nordhordland Brettspillklubb sitt medlemskap i Hyperion inntil kontigent for et helt medlemsår blir betalt påfølgende 01. januar.

 

ÅRSMØTET

§ 3
Årsmøtet er Nordhordland Brettspillklubbs øverste organ og skal avholdes hvert medlemsår. Styret innkaller til årsmøte med minst to ukers varsel. På årsmøtet kan alle medlemmer som har betalt medlemskontingenten i forkant av møtet delta, med tale-, forslags- og stemmerett.

Følgende saker skal alltid tas opp på årsmøtet:

1. Valg av møteleder og referent.
2. Årsmelding fra styret.
3. Vedtektsendringer.
4. Valg av leder og styremedlemmer.

§ 4
Det avholdes ekstraordinært årsmøte hvis styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling må sendes med minst en ukes varsel, og kun sakene nevnt i innkallingen kan tas opp.

 

STYRET

§ 5
Styret er det øverste organet i foreningen mellom årsmøtene. Styret består av 4
 styremedlemmer valgt av årsmøtet, hvorav en skal være leder. Styret sitter fram til neste årsmøte og har fullmakt til å supplere seg selv ved frafall.

§ 6
Styret er kun vedtaksdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Det avholdes styremøter dersom leder eller minst to styremedlemmer krever det. Styrets leder tegner for foreningen, samt er ansvarlig for foreningens økonomiske disposisjoner. Styret kan også tildele andre personer disposisjons- og tegningsrett.

 

DIVERSE

§ 7
Vedtektene er 
Nordhordland Brettspillklubbs øverste regelverk og kan kun endres ved 2/3 flertall på et årsmøte. Forslag til endring av vedtektene må være sendt styret senest en uke før et årsmøte. En vedtektsendring trer ikke i kraft før etter årsmøtet den vedtas på er hevet, med mindre årsmøtet vedtar noe annet.

§ 8
Alle vedtak i 
Nordhordland Brettspillklubbs organer krever alminnelig flertall hvis ikke annet er spesifisert i vedtektene. Ved stemmelikhet i styret eller på årsmøtet avgjør leders stemme. Medlemsår og regnskapsår skal følge kalenderåret.

§ 9
Nordhordland Brettspillklubb kan bare oppløses med 2/3 flertall på et ordinært årsmøte og et påfølgende ekstraordinært årsmøte hvor oppløsning er eneste sak som skal behandles. Ved oppløsning bestemmer årsmøtet fordelingen av Nordhordland Brettspillklubbs midler.

 

Styret i Nordhordland Brettspillklubb består av:

Styreleder - Arild Rosnes Hopland
Nestleder - Kristian Rebnord
Styremedlem - Camilla Pedersen
Styremedlem - Lena Rosnes Hopland

Alle styreverv er oppe til nyvalg ved neste årsmøte.